Fondy Evropské unie slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, podpoře vzdělanosti apod. Mimo to také existují fondy na pomoc zemím, které kandidují na vstup do EU, a nejsou tedy ještě jejími členy. (Wikipedie)

Evropské strukturální a investiční fondy 

Slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, čili hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. Fondy se zaměřují na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Evropská unie má k dispozici celkem čtyři strukturální fondy. Finanční podpora z fondů je rozdělována prostřednictvím tzv. operačních programů, které určují zaměření podpory pro daný region nebo sektor (např. dopravu, zemědělství). (Wikipedie)

  • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
  • Evropský sociální fond (ESF) - v ČR zde
  • Fond soudržnosti (FS)
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
  • Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)

 Informace pro žadatele

→Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020 - zde

→ Jak získat dotaci - zde

→ Přehled otevřených výzev - zde

→ Elektronická přihláška - zde 

 


Město Třebíč úspěšně realizovalo tyto projekty:

Evropský sociální fond

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

  • Koordinační centrum práce na dálku v Třebíči - http://pracenadalku.trebic.cz/
  • Obce sobě - více o projektu zde
  • Moderní řízení pro Město Třebíč - více o projektu zde