Veřejné zakázky

Povinností města Třebíč jako zadavatele veřejných zakázek je zadávat je v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Město Třebíč postupuje v souladu s tímto zákonem a dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení se všemi soutěžiteli a vyvarování se jakéhokoli projevu diskriminace jednotlivých uchazečů. 

 

Veřejné zakázky lze podávat prostřednictvím elektronického sytému Ezak.

  •  Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Třebíč.  

 


Ocenění města za dobré zadávání zakázek

Efektivní a transparentní zadávání veřejných zakázek je naprosto nedílnou součástí dobře hospodařícího města. Město Třebíč se umístilo v hodnocení odpovědného zadávání veřejných zakázek v letech 2011 – 2013 na 1. místě v kategorii velkých měst s hodnotou zindexu 76. Zindex je hodnocením dobré praxe zadavatelů veřejných zakázek. Pomocí kvantitativních kritérií hodnotí veřejné zakázky z hlediska dodržování protikorupčních kodexů, a je tedy indikátorem možné korupce. Vytváří jej Centrum aplikované ekonomie, výsledky jsou publikovány na zindex.cz.