Hlavní strana oObčané oPozemky pro individuální výstavbu oAktuálně: Prodej pozemků v lokalitě Vídeňský rybník

Aktuálně: Prodej pozemků v lokalitě Vídeňský rybník

Město Třebíč připravilo k prodeji pozemky v lokalitě Vídeňský rybník, které budou určené pro výstavbu bytových domů a rodinných domů. První pozemek pro výstavbu bytových domů se nachází na jihovýchodním okraji města Třebíče, lokalita navazuje na zastavěné území na ulici Vltavínská. Druhý pozemek se také nachází na jihovýchodním okraji města Třebíče a lokalita navazuje na ul. Na Hvězdě a ul. Vltavínská. Oba pozemky jsou přístupné přímo z přilehlé komunikace.

Elektronická aukce pozemku pro výstavbu bytových domů p. č. 862/1 se uskuteční 12.08.2024. Pozemek o výměře 23709 m2 v k. ú. Třebíč má vyvolávací cenu 125.000.000 Kč vč. DPH. Druhý pozemek p. č. 862/2 o výměře 25226 m2 v k. ú. Třebíč s vyvolávací cenou 114.000.000 Kč vč. DPH bude nabízen v elektronické aukci dne 13. 8. 2024. Vyplněnou přihlášku musí zájemce nejpozději do 25.07.2024 doručit na Městský úřad. Dále musí do tohoto termínu složit finanční jistotu ve výši 10.000.000 Kč (platí pro každou aukci) na bankovní účet města a registrovat se do aukčního systému E‑ ZAK.


Často kladené otázky - pozemky v lokalitě Vídeňský rybník


Má lokalita hotové inženýrské sítě a dopravní napojení?

 • Nabízený pozemek bude možné připojit na dostupné inženýrské sítě: vodovod, splaškovou kanalizaci, rozvod el. energie, teplovod a plynovod, které jsou v dostupné vzdálenosti.

Jak bude prodej probíhat?

 • Prodej bude probíhat formou elektronické aukce.

Jak se do aukce přihlásit?

 • Zájemce je povinen řádně vyplnit formulář "Přihláška do elektronické aukce stavebního pozemku" a zájemci jsou povinni tento formulář vlastnoručně podepsat a nejpozději do 25. 07. 2024 jej doručit na MěÚ Třebíč. Zároveň musí být složena finanční jistota.

Termín aukce?

 • Online aukce pozemku p. č. 862/1 proběhne 12. 08. 2024 a aukce pozemku p. č. 862/2 proběhne dne 13. 08. 2024.

Předpokládaná vyvolávací cena pozemku?

 • Vyvolávací cena za pozemek p. č. 862/1 je 125.000.000 Kč vč. DPH a za pozemek p. č. 862/2 je 114.000.000 Kč vč. DPH

Jaká bude stanovena finanční jistota a minimální příhoz při aukci?

 • Finanční jistota pro tyto aukce činí 10.000.000 Kč a musí být složena na účet města nejpozději do 25.07.2024
 • Příhoz u nabízeného pozemku se stanovuje v rozmezí 100.000 Kč – 500.000 Kč s tím, že musí být vždy vyjádřen pouze v celých korunách. Příhozem se rozumí navýšení aktuálně nejvyšší nabídkové ceny na její novou hodnotu.

Bude finanční jistota stržena z částky kupní ceny při získání pozemku?

 • Ano, finanční jistota bude v případě vydražení pozemku započtena do ceny (o to méně pak doplatíte). Nebudete-li v aukci úspěšní, bude Vám po skončení dané aukce vrácena finanční jistota zpět na účet.

Do kdy musím zaplatit vydražený pozemek?

 • Kupní cena je splatná na účet města Třebíče do 90 dnů po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji pozemku konkrétnímu vydražiteli.

Do kdy musí být zkolaudované?

 • Nabyvatel nabízeného pozemku je povinen na zakoupeném pozemku postavit bytové domy/rodinné domy včetně související infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a tyto zkolaudovat nejpozději do 31.12.2030. Zkolaudováním (kolaudací) se pro účely těchto podmínek rozumí nejen zajištění právního titulu k užívání stavby, nutného podle zákona účinného v rozhodném období, ale i řádné dokončení staveb a infrastruktury, u kterých zajištění takového právního titulu právní předpisy nevyžadují.

Byl v lokalitě proveden geologický průzkum?

 • V dané lokalitě nebyl proveden geologický průzkum. Město Třebíč se však zavazuje umožnit zájemcům o koupi pozemků před zahájením výběrového řízení formou aukce provést na jejich žádost geologické sondy. Sondy lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem města Třebíč na náklady, odpovědnost a nebezpečí zájemce, který je povinen uvést předmětný pozemek následně do původního stavu.

Je pro lokalitu zpracován regulační plán?

 • Podrobné závazné podmínky pro výstavbu na nabízeném pozemku týkající se např. stavebních čar, výškové úrovně, povinnosti na hlavních objektech zřídit vegetační střechy a další řeší „Regulační plán Třebíč – Vídeňský rybník“. Tato územně plánovací dokumentace obsahuje výrokovou (závaznou) část a část odůvodnění. Výroková část „Regulačního plánu Třebíč – Vídeňský rybník“ je závazná v celém rozsahu a z části odůvodnění je jako součást závazných podmínek pro výstavbu zařazen výkres veřejných prostranství II.03, který podrobně stanovuje podobu veřejných prostranství.

Regulační plán Třebíč - Vídeňský rybník naleznete zde