Virtuální projížďka po celé trase obchvatu. Mýty a fakta. Jediné pravdivé informace.

 

VIZUALIZACE PLÁNOVANÉHO OBCHVATU

 https://www.youtube.com/watch?v=uWbkkA2EfFk


SPRÁVNOST TRASY TŘEBÍČSKÉHO OCHVATU POTVRDIL NEJVYŠŠÍ SOUD

15.4.2021

Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího správního soudu, který tento týden zamítl kasační stížnost skupiny lidí a firem z Třebíče, kteří nesouhlasí s plánovanou stavbou obchvatu. Po zamítnutí stížnosti u Krajského soudu v Brně je nyní rozhodnutí Nejvyššího soudu konečné a není proti němu odvolání.

Nejvyšší soud v konečném rozsudku mimo jiné uvádí, že realizace obchvatu vyvolá snížení dopravní zátěže, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení počtu úrazů a úmrtí v důsledku dopravních nehod, zlepšení hlukové a imisní situace, zlepšení kvality prostředí v zástavbě a že bude mít pozitivní vliv na veřejné zdraví a kvalitu života v dotčeném území.

Soud posuzoval námitky i s tím, že na rozdíl od průjezdních úseků historickým centrem města se nepříznivé vlivy v trase obchvatu, jako je hluk, emise, či bezpečnost, budou účinně řešit efektivními technickými, organizačními a kompenzačními opatřeními.

Příprava obchvatu je v plném proudu

Ředitelství silnic a dálnic pracuje intenzivně na dalších stupních potřebné dokumentace pro stavbu obchvatu. Aktuálně budou probíhat přípravné geologické práce na pozemcích v koridoru budoucího obchvatu, společnost SG Geotechnika zde bude provádět celkem 124 vrtů v rozmezí hloubky 3 až 25 metrů. Účelem je vyhodnocení inženýrskogeologických poměrů lokality, pro zpracování stavebního povolení.

Samotná stavba obchvatu by měla začít v roce 2025, její dokončení je v plánu do roku 2029.

V TRASE OCHVATU ZAČNOU PŘÍPRAVNÉ GEOLOGICKÉ PRÁCE

31.3.2021

Vyplývá to z oznámení společnosti SG Geotechnika, která bude na pozemcích v koridoru budoucího obchvatu provádět celkem 124 vrtů v rozmezí hloubek 3 až 25 metrů. Vrty budou hloubeny technologií jádrového vrtání s vrtným průměrem 156 až 220 mm. Účelem prací je vyhodnocení inženýrskogeologických poměrů lokality pro zpracování stavebního povolení. Samotná stavba obchvatu by měla začít v roce 2025, její dokončení je v plánu v roce 2029.

Vrtné práce budou prováděny strojní pojízdnou soupravou. Pětadvacet vrtů bude provedeno jako vrty hydrogeologické, to znamená, že po provedení hydrodynamických zkoušek zde budou dlouhodobě monitorovány hladiny podzemní vody. Ústí těchto vrtů budou osazena ochrannými ocelovými zhlavími buď v nadzemním provedení se signálním terčem, nebo v pojezdovém provedení, kdy bude hydrantový poklop zabetonován zároveň s terénem, a to podle konkrétní lokality a po domluvě s vlastníkem pozemku.

Ostatní vrty budou zavezeny vytěženým materiálem. Pracoviště budou po skončení vrtání uklizena a uvedena do původního stavu, se zachováním hydrogeologických vrtů.

Kromě vrtných prací zde proběhne také geofyzikální měření seismickou metodou, se sledováním seismického vlnění.

TŘEBÍČ PŘEDSTAVUJE VIRTUÁLNÍ PROJÍŽĎKU PO OBCHVATU

27.9.2021

Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) nechalo zpracovat realistickou vizualizaci. To znamená video, které ukazuje reálnou silnici v krajině, včetně křižovatek, protihlukových stěn, tunelu, mostů a dalších. Video je od 26. září přístupné na titulní straně webu města www.trebic.cz, i na oficiálních stránkách třebíčského obchvatu www.obchvat.trebic.cz.

„Vizualizace je výborně zpracovaná, lidé si udělají přesný obrázek toho, jak bude silnice vypadat, kudy povede, jak budou řešené křižovatky, sjezdy či odhlučnění obytných zón,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Jakmile stát schválil trasu přepravy nadrozměrných nákladů pro výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech včetně obchvatu Třebíče, aktivovali se odpůrci této trasy.

„Je to pochopitelné, je to velká dopravní stavba a ta nikdy nebude vyhovovat všem. Musíme se ale dívat na město jako celek, na to, v jaké době žijeme a také do budoucna. Není šance, že by v dohledné době na silnicích ubylo aut. Tohle je problém, který řešíme dnes a denně, parkování a kapacitu silnic. Jediným řešením, které zklidní dopravu ve městě, je nová silnice. Alternativní trasa k Bráfově a Pražské, které jsou přetížené,“ popsal problémy dopravy Pacal.

Odpůrci obchvatu vydávají materiály, které zkreslují situaci a mají tendenci zastrašit obyvatele Třebíče. Proto město vydalo brožuru, ve které odkazuje na nově zpracovanou vizualizaci a vyvrací mýty, které o budoucím obchvatu panují.

„S odpůrci se při podobných stavbách musí potýkat všechna města, která obchvaty a městské okruhy staví. Není důvod strašit Třebíčany vykonstruovanými problémy. Dopravu na hlavních tazích Třebíčí je potřeba rozprostřít na víc komunikací, potřebujeme alternativní objízdné trasy co nejdříve, ne chiméru v podobě takzvaného velkého obchvatu, kterou stát odmítl a nikdy ji nepostaví,“ doplnil Pavel Pacal.

Historie obchvatu

O obchvatu Třebíče se začalo mluvit v 70. letech, kdy se rozhodlo o budování Jaderné elektrárny Dukovany. Tehdejší vedení města i stát však nešťastně zvolili průtah městem. Proběhly rozsáhlé demolice a úpravy terénu, které navždy změnily tvář Třebíče. Ulice Sportovní, Sucheniova, Bráfova a Pražská tak dnes tvoří pomyslnou čáru přes střed města, která je obtížně propustná pro běžný pohyb Třebíčanů po svém městě.

V 90. letech se poprvé začalo uvažovat o vybudování smysluplného a hlavně funkčního obchvatu, který by tento problém vyřešil.

2003

V roce 2003 bylo na stole sedm variant, které počítaly s částečným vedením obchvatu po Hrotovické ulici. Hrotovická ulice však nemá kapacitu pro dnešní intenzitu dopravy a součástí obchvatu být rozhodně nemůže. Sedm variant na jihozápadě bylo podrobeno  dopravní a urbanistické analýze.

2005

Zastupitelé města vybírali ze sedmi variant.  Vítězná varianta číslo jedna - přes Terovské údolí, dolů do Libušina údolí a na Koželužskou ulici necitlivě zasahovala do městské zeleně. Varianta číslo sedm, naopak preferovaná ekosdruženími a spolky, však vyžadovala výstavbu nebývalé vysokého a dlouhého mostu a navíc by znamenala demolici velkého množství obytných budov.

2012

Trasa obchvatu začala nabývat podoby, která už je mnohem citlivější k zeleni a zároveň nevyžaduje rozsáhlé demolice ve městě. Trasa vede po svahu Lorencova údolí. V této podobě je natolik přijatelná, že může být zapracována do nového územního plánu města.

2014

Od roku 2014 trasa obchvatu nabyla dalších pozitivních změn. Město vyjednalo se státem (Ředitelstvím silnic a dálnic) zjednodušení obchvatu a úplné vyřazení demolic obytných budov. Terovského údolí se obchvat dotkne jen okrajem a za poliklinikou (místa pro výstavbu rodinných domků) obchvat povede v hlubokém zářezu.

2016

Trasa obchvatu je ve finální podobě, přijatelné pro stát i vyhovující ochraně přírody i pohodlí obyvatel.

2017

Vláda 23. října schválila úpravy silnic a mostů pro přepravu součástí nových jaderných zařízení. Jednoduše řečeno: Stát se zavázal obchvat zaplatit. 

2018

Sociologický průzkum veřejného mínění mezi občany Třebíče ukázal, že bezmála 70 procent obyvatel s vybudováním obchvatu Třebíče souhlasí.

2020

Stát a ČEZ se dohodli. Výstavba nových bloků v Dukovanech je potvrzenou skutečností.

Odpůrci obchvatu soudně napadli trasu obchvatu. Soud námitky smetl ze stolu.

Jak bude výstavba obchvatu probíhat?

2018 - 2022

Vyřízení dokumentace EIA Jihozápad, projednání s občany, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

2022 - 2023

Výkup pozemků

2022 - 2024

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace a vyřízení stavebního povolení.

2025 - 2029

Stavba

2027 - 2029

Postupné zprovozňování jednotlivých provozních souborů

 

Více o obchvatu Třebíče ZDE

 

Zdroj: aktuality na webu města Třebíče, zde