Novinky / Aktuálně

09.02.2021

FOTOSOUTĚŽ 2021

Město Třebíč vyhlašuje 13. ročník fotografické soutěže. Tématem tohoto ročníku je „Třebíč v maličkostech“. Záběry mohou obsahovat maličkosti technické, architektonické, přírodní, běžného života apod. Soutěž bude rozdělena na dvě kategorie – profesionální fotografové/neprofesionální fotografové.

  1. Každý kalendářní měsíc po dobu celého roku můžete posílat své snímky do fotosoutěže, maximálně však tři každý měsíc
  2. Soutěžní příspěvky posílejte nejpozději do konce daného kalendářního měsíce elektronicky (minimální velikost 2138 x 2870 pixelů, rozlišení 300 DPI a max. velikost jedné fotografie 10 MB ve formátu JPG, GIF) na adresu Lucie.Florianova@trebic.cz s předmětem zprávy Fotosoutěž 2021. Fotografie je třeba zaslat přes datové uložiště. 
  3. Zaslané fotografie nesmí být starší než tři roky a měly by být označeny názvem (co zachycují).
  4. Do e-mailu je také třeba uvést kontakt na autora a do jaké kategorie soutěže se přihlašuje (profesionální/neprofesionální fotograf).
  5. Oceněné soutěžní fotografie zůstávají ve vlastnictví vyhlašovatele soutěže, který si vyhrazuje právo použít tyto fotografie k dalším, např. publikačním účelům s respektováním autorských práv. 
  6. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.
  7. Osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.
  8. Soutěžící prohlašuje, že soutěžní fotografie byla pořízena a zaslána do soutěže v souladu s předpisy na úseku ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou-li součástí fotografie osobní údaje, je soutěžící povinen disponovat patřičným právním titulem k jejich zpracování a jejich užití v rámci a za podmínek této soutěže. Soutěžící dále prohlašuje, že použití zaslané fotografie do soutěže se nedotýká práv třetích osob.
  9. Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.
  10. Přihlášením do soutěže dává účastník soutěže souhlas se zveřejněním fotografií (FB města, web města: www.trebic.cz, Třebíčský zpravodaj, prostory MěÚ Třebíč, výstavní síň) a zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon).  Uvedené údaje budou správcem (Město Třebíč) použity výhradně pro tento účel a pouze po dobu trvání soutěže. Souhlas lze kdykoli odvolat; odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již proběhlo. 
Každý měsíc vybere hodnotící komise nejzdařilejší snímek, který bude publikován v Třebíčském zpravodaji. Na začátku příštího roku pak bude vybrán ze všech snímků, které v jednotlivých měsících uspěly, vítězný záběr. Vybrané snímky budou vystaveny a chybět nebude ani vernisáž spojená se slavnostním předáním cen vítězům. 
 
Zdroj: informace z webu města Třebíč, zde.