Jaké informace Vám pomohou

Město Třebíč je otevřené turistům, novým rezidentům a podnikatelům. Tyto stránky jsou informačním rozcestníkem, kde najdete všechny potřebné informace o podnikání, bydlení a trávení volného času v Třebíči. Náš tým je připraven vám pomoci. Jsme tu pro vás.

AKTUÁLNĚ- lokalita Za poliklinikou

AKTUÁLNĚ- lokalita Za poliklinikou

Celkem čtyřicet tři nových pozemků pro samostatně stojící rodinné domy připravuje město Třebíč v místě zvaném Za poliklinikou. Navazuje totiž na areál polikliniky, na severu a západě svého okraje sousedí se zahrádkářskou kolonií. Jižní hranice je omezena polohou koridoru obchvatu, od něhož bude lokalita odcloněna izolační zelení. Přístup do této nové čtvrti je plánován po silnici z východní strany, která vznikla prodloužením stávající ulice Na Hvězdě. V lokalitě budou jednopodlažní a dvoupodlažní rodinné domy. Střechy budou ploché, všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni prvního podlaží budou řešeny formou tzv. zelených střech.

Zastupitelstvo města Třebíč schválilo prodej pozemků v lokalitě Za poliklinikou 28. ledna 2021 a zároveň proběhlo vyhlášení prodeje. 

Aukce pozemků Za poliklinikou 8. a 10. března jsou ZRUŠENY! 

„Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci, striktním opatřením a očekávané vysoké účasti na aukcích více než 100 občanů jsme se rozhodli plánovanou aukci pozemků zrušit. Složené finanční jistoty budou co nejdříve vráceny zpět na bankovní účty odesílatelů,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

Aukce se budou konat v nejbližším termínu po skončení přísných opatření. O dalších termínech budeme s dostatečným předstihem informovat.


 Virtuální prohlídka

 Lokalita Za poliklinikou - odkaz na virtuální prohlídku»»     

 vizualizace lokalita Za poliklinikou

Přehled podstatných podmínek pro pozemky v lokalitě Za poliklinikou:

 • Stavební pozemky jsou rozděleny do dvou skupin - dvoupodlažní domy (č. 1 – 27) a jednopodlažní domy (č. 29 – 43). Pozemek č. 28 není dočasně předmětem prodeje.
 • Parcelace pozemků je závazně stanovena.
 • Na každém pozemku je možné postavit pouze jeden rodinný dům.
 • Střechy rodinných domů musí být ploché, všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni 1. nadzemního podlaží je požadováno řešit formou tzv. zelených střech.
 • K rodinnému domu musí být zajištěna minimálně dvě odstavná stání (garážová či venkovní) na vlastním pozemku.
 • Umístění staveb na pozemku musí respektovat stanovené stavební čáry dle grafického znázornění, které naleznete níže v příloze.
 • Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku nadzemními stavbami a zpevněnými plochami je 30 %.
 • V lokalitě není dovoleno umístit dřevostavby srubového typu a objekty mající charakter výrobku plnící funkci stavby pro bydlení (např. mobilheim).
 • Oplocení pozemků lze řešit pouze jako průhledné drátěné bez podezdívky, doplněné živým plotem v předepsaných výškách: -  výška plotu na hranici se sousedním pozemkem rodinného domu max. 1,8 m,
  - výška plotu při pohledu na vstupní fasádu rodinného domu max. 1,6 m,
  -  výška plotu vymezující hlavní uliční prostor max. 0,6 m,
  -  prostor s vjezdy a vstupy na pozemky musí být bez oplocení,
 • Detailní podmínky, regulace a limity jsou podrobně popsány v Územní studii - lokalita Za poliklinikou. Součástí studie jsou také výkresy s přehledným grafickým znázorněním stanovených základních závazných podmínek. Kompletní studie je dostupná zde.

  Často kladené otázky -  pozemky pro individuální výstavbu obytná lokalita Za poliklinikou.

 1.     Obecné informace / Časový harmonogram

Má lokalita již hotové sítě a dopravní napojení?

 • Dokončení zasíťování lokality proběhlo v polovině prosince 2020.

Kdy bude schválen prodej pozemků?

 • Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků na zastupitelstvu 28. ledna 2021. Ve stejnou dobu proběhlo vyhlášení prodeje.

Kdy se předpokládá schválení prodeje pozemků konkrétním majitelům?

 • Zastupitelstvo města by mohlo schválit prodej konkrétním majitelům v dubnu 2021.  

2.     Prodej

Jak bude prodej probíhat?  

 • Prodej bude probíhat formou aukce. 

Jak se do aukce přihlásit? 

 • Přihlásit do aukce se může každý složením finanční jistoty. 

Předpokládaný termín aukce?

 •  Plánované aukce zrušeny. Termíny aukcí budou přesunuty na termín po skončení přísných opatření.

Budou se prodávat všechny pozemky na jednou?

 • Pravděpodobný scénář – prodej bude probíhat na 3 etapy  – např. v 1. etapě prvních dvanáct (sousedních) pozemků od západu na východ. Takto se bude dále pokračovat po částech. Prodej tedy bude probíhat v delším časovém období. Nyní jsou k prodeji nabízeny tyto pozemky.

pozemky k prodejiPředpokládaná vyvolávací cena pozemku?

 • Vyvolávací cena jednotlivých pozemků byla stanovena znaleckým posudkem a činí 1810 Kč/m2.

Jaká bude stanovena finanční jistota a minimální příhoz při aukci?

 • Finanční jistota pro tuto aukci činí 150 000 Kč a musí být složena na účet města nejpozději do 05.03.2021. Minimální příhoz je stanoven ve výši 20 000 Kč

Bude finanční jistota stržena z částky kupní ceny při získání pozemku? 

 • Ano, finanční jistota bude v případě vydražení pozemku započtena do ceny (o to méně pak doplatíte). Nebudete-li v aukci úspěšní, bude Vám po skončení dané aukce vrácena finanční jistota zpět na účet.

V případě neúspěchu v aukci bude finanční jistota automaticky přesunuta do aukce o další pozemky?

 • Na nové vyhlášené kola aukcí je třeba finanční zálohu znovu složit.

Mohu koupit dva pozemky?

 • V případě, že zájemce vydraží nabízený pozemek, nemůže se již zúčastnit dražby dalších nabízených pozemků.

Do kdy musím zaplatit vydražený pozemek?

 • Kupní cena je splatná na účet města Třebíče do 60 dnů po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji vydražitelům.

Bude projektová dokumentace domu součástí prodeje?

 • Ne. Pozemky se budou prodávat bez projektu na rodinný dům.

Kde najdeme podmínky prodeje? 

 • Kompletní podmínky jsou společně se všemi ostatními informacemi zveřejněny na úřední desce města a v příloze níže. 

 3.     Výstavba

 Jaká bude velikost pozemků?

 • Výměra pozemků bude v rozmezí 619 – 892 m2.

lokalita Za poliklinikou

parcelace lokality

Do kdy musí být zkolaudované? 

 • Dům musí být zkolaudován formou kolaudačního souhlasu nebo závěrečné kontrolní prohlídky nejpozději do 31.12.2024.

Jaká je sankce za nedodržení termínu pro kolaudaci?

 • V případě, že kupující poruší sjednaný termín – bude v prodlení s jeho splněním, může město vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den jeho prodlení se splněním jeho stanoveného závazku. Pokud však kupující nesplní tento termín z důvodu nepředvídatelných, objektivních okolností, je oprávněn v dostatečném předstihu (alespoň 3 měsíce před uplynutím termínu) písemně požádat město o prodloužení termínu a doložit tvrzené skutečnosti.

Bude stanoven typ rodinného domu?

 • Ano, bude se jednat o samostatně stojící rodinné domy. V severní části území dvoupodlažní a v jižní části území jednopodlažní.

Jaké bude zastřešení rodinného domu?

 • Střechy budou ploché. Všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni 1. nadzemního podlaží budou řešeny formou tzv. „zelených střech“. 

Musí být u rodinného domu garáž?

 • Ne, ale na vlastním pozemku rodinného domu musí být min. 2 parkovací a odstavná stání (např. garáž, přístřešek, venkovní stání na zpevněných plochách).

Jaký bude zdroj vytápění?

 • Objekty budou vytápěny individuálně. Na pozemek bude přiveden plyn a elektřina. Je na zvážení každého investora, na které médium se připojí.

4. Ostatní 

Dá se tam jít podívat?

 • Ano. V prosinci 2020 byla stavba dokončena a nyní je veřejně přístupná.

Jaká je dostupnost městské autobusové dopravy?

 • V blízkosti lokality se nachází v před prostoru Polikliniky Vltavínská, konečná zastávka městské autobusové dopravy.  

 ortofotomapa se zákresem zastávky MHD

 ortofotomapa se zákresem zastávky MHD

 

 

 

 

 

 

velikosti parcel vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace vizualizace